Etnografiska återlämnar föremål till Mexiko

Regeringen har beslutat att Statens museer för världskultur fka återlämna 24 föremål till urfolket yaqui i Mexiko. Bland annat det ceremoniella hjorthuvudet Maaso Kova.

Föremålen, varav flera har använts i samband med dansceremonier, förvärvades under vetenskapligt fältarbete i Mexiko åren 1934 – 1935 och har ingått i samlingen vid Etnografiska museet i Stockholm.

Det formella kravet på återlämnande inkom från Mexikos regering till Statens museer för världskultur i februari år 2021. Frågan hade då varit under utredning en längre tid. Det hade konstaterats att det saknades giltiga juridiska skäl för ett återlämnande utifrån föremålens förvärvsomständigheter. Myndigheten gjorde ändå, i dialog med FN-organet Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) och övriga berörda parter, bedömningen att ett återlämnande i stället kan ske med stöd av Unescos 1970-års konvention (artikel 15) och FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

–Vi har arbetat länge med frågan och gjort en gedigen utredning utifrån de regelverk och den lagstiftning Sverige har att följa, säger Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur.

–De här föremålen tolkar vi idag i nytt ljus tillsammans med de grupper som ursprungligen har skapat och använt dem. Slutsatsen blev att betydelsen för yaqui i Mexiko att återfå föremålen väger tyngre än vårt museiuppdrag. Nu kan vi ta nästa steg och i fortsatt dialog bygga kunskap om yaquis situation idag och inför framtiden.