Design är samhällsutveckling

Svensk Form har genomfört en studie under rubriken Design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Resultatet visar på den stora potential som design och designprocesser har inom en mängd olika samhällssektorer.

Studiens analys och slutsatser visar att design är ett strategiskt område för att förbättra människors liv, företagens konkurrenskraft, det offentligas förmåga att leverera rätt tjänster till medborgarna och inte minst, att utveckla verktyg och processer för att minska klimatpåverkan. Studien har tagits fram genom en sammanställning och analys av ett stort antal intervjuer med personer både inom och utanför designbranschen, enkäter till lärosäten på högskolenivå, rundabordssamtal och studier av relevanta texter.
–Jag är övertygad om att studien kan bli ett användbart kunskapsdokument för vår beställare Kulturdepartementet men även för andra departement och intressenter som kan ha nytta av ökad kunskap och förståelse för vad design är och kan göra, både inom och vid sidan av politiken för gestaltad livsmiljö, säger Mats Widbom, vd på Svensk Form.
– Den här studien kommer att öka kunskapen om design hos departement och myndigheter, såväl som vår omvärld i stort, säger Jonas Olsson, vd på SVID som varit delaktig i studien. Nu är det dags för Sverige att också ta position i att använda design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling, precis som våra nordiska grannländer med framgång har gjort under en längre tid.

Förbättringspotential

Studien argumenterar för att den kunskap om design som utvecklas på utbildningsinstitutionerna bör tas tillvara i ökad omfattning för att främja samhällets hållbara utveckling. Den lyfter också fram att Sverige har mycket att lära av våra nordiska grannländer i tolkningen av vad design är och kan göra, samt att kunskapen om designområdets olika perspektiv behöver utvecklas vid myndigheter med uppdrag för gestaltad livsmiljöpolitiken.

Studien innehåller diskussioner om vad design är och kan bidra till inom privat och offentlig sektor och beskriver hur både praktiserande designer och designhögskolor förhåller sig till hållbarhetsfrågorna. Den går även igenom den nationella designpolitikens ursprung och utveckling fram till idag och ger en utblick i hur designorganisationerna i de nordiska grannländerna arbetar idag. Efter avslutande reflektioner och slutsatser följer en serie goda exempel på design som utvecklingskraft inom både näringsliv och offentlig sektor.